دستگاه پردازش نور، لیزر، امواج مادون قرمز، امواج مافوق صوت، امواج جی اس، منشور، آینه ها، کریستالها، و بررسی عملکردهای مختلف آنها در مرحله ساخت

Read more

دستگاه القای امواج الکتریکی و فشارهای سیستولی و دیاستولی قلب به دستگاههای الکترومغناطیس و سیستم اکوکاردیوگرافی

Read more