مستندات

1- دکترای تخصصی آسیب شناسی بالینی و پاتولوژی (تشخیص انواع سرطان و بیماریهای بدخیم) 

  معدل 94/50 از 100 (گرید A بین المللی)

 

 

1

 

1-1

 

 

2_ دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی (شناسایی و تشخیص اپیدمی باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچهای بیماریزا و کشنده انسان)

معدل 94/50 از 100 (گرید A بین المللی)

 

 

 

2

 

2-2

 

3_ دکترای تخصصی ژنتیک (تشخیص و تحقیق ساختار هسته سلول، زنجیره های ژن، کروموزوم و DNA و انواع بیماریهای ژنی، و مشاورات و آزمایشات ژنتیکی) 

معدل 89/25 از 100 (گرید A بین المللی)

 

 

 

3

 

3-3

4_ دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی (تشخیص تخصصی و فوق تخصصی انواع بیماریهای پزشکی به روشهای پیچیده آزمایشگاهی) معدل  93/75 از 100 (گرید A بین المللی)

 

4

4-4

 

 

5_ دکترای تخصصی بهداشت عمومی و حرفه ای (هشدار، تشخیص و پیشگیری از انواع اپیدمی های خطرناک و کشنده جمعی انسان مثل طاعون، وبا، سیاه زخم، سل، جذام و سایر بیماریهای کشنده و رعایت اصول بهداشت عمومی و حرفه ای)

معدل 91 از 100 (گرید A بین المللی)

 

 

 

5

5-5

 

 

6_ دکترای تخصصی روان شناسی بالینی (تشخیص تخصصی انواع بیماریهای اعصاب و روان و اختلالات روحی حاد و مزمن و مشاورات روانپزشکی و روان درمانی)

معدل 93/75 از 100 (گرید A بین المللی)

6

6-6

 

 

 

7_ دکترای تخصصی افتخاری پزشکی مجمع علوم پژوهشی سوییس و آمریکا بدلیل تحقیقات گسترده بر روی انواع بیماریها و روشهای درمانی آنها

7

 

8_ تخصص تزریق ژل و بوتاکس و زیبایی (انجمن پزشکی تاو کانادا)

8

 

9_ تخصص کمکهای اولیه و اورژانس (انجمن پزشکی تاو کانادا)

تخصص کمکهای اولیه و اورژانس (انجمن پزشکی تاو کانادا)
تخصص کمکهای اولیه و اورژانس (انجمن پزشکی تاو کانادا)

 

10_ تخصص کمکهای اولیه و اورژانس

10

 

11_ تخصص تزریق بوتاکس و زیبایی

11

 

12_ تخصص کمکهای اولیه

12

 

نظرات و پیشنهادات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code